Onze diensten

Ten Kate-Kool, Partner in watermanagement heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het kwantiteitsbeheer van water. Ten Kate-Kool heeft verschillende methodieken en apparaten beschikbaar voor het bepalen van het debiet en de snelheid van water in open waterlopen, riolen en geheel of gedeeltelijk buizen. Wij adviseren U bij de juiste keuze van methode en apparatuur en staan U terzijde bij de verwerking en het gebruik van alle gegevens van het kwantiteitsbeheer. Heeft U interesse in een of meerdere methoden of in de verwerking van gegevens dan zijn wij graag bereid een afspraak met U te maken.

Afvoermetingen
Afvoeren worden altijd indirect bepaald. Ten Kate-Kool, Partner in Watermanagement kan debieten meten op basis van:
- Akoestiek (looptijd en/of doppler);
- Elektromagnetische velden;
- Radar;
- Het meten van waterstanden en de bijbehorende afvoer af te lezen uit een Qh-kromme (na ijking van de Qh-relatie);
- Een combinatie van telemetriesystemen en afgeleide Qh-relaties;
- Rekenmodellen;
- Berekende afvoeren uit elders gemeten afvoeren, waterstanden, spui- en pomptijden;
- Oplossingsmethode;
- Een waterbalans.

Voor het operationele beheer is het van belang dat meetgegevens snel beschikbaar zijn. Hiervoor is het mogelijk online over de gegevens te beschikken. Naast de verkoop van apparatuur verzorgen we ook verhuur van apparatuur en stellen eventueel de data ter beschikking opdat u over de juiste gegevens in spreadsheet of grafiek beschikt zonder er zelf voor in het veld te zijn.

Debietmeting riool
Voor het meten van de af- of aanvoer van deelgebieden in het rioolstelsel heeft Ten Kate-Kool verschillende apparaten beschikbaar die ingezet kunnen worden om het debiet te bepalen. Is er informatie nodig betreffende de aan- of afvoer van een gebied dan wordt in samenwerking met uw organisatie de meest geschikte methode en locatie gezocht. Bij het meten van debieten in het riool zijn de omstandigheden op de locatie van groot belang voor de keuze van de meetmethode. De toe te passen methode en benodigde apparatuur wordt in grote mate bepaald door de locatie en de af- en aanvoeromstandigheden die voor kunnen komen. Ten Kate-Kool levert en verhuurt apparatuur om uw inzicht in het functioneren van het rioolstelsel te verruimen.Locatie, locatie locatie!!!
Is er informatie nodig betreffende de aan- of afvoer van een gebied dan wordt in samenwerking met uw organisatie de meest geschikte methode en locatie gezocht om in open waterleidingen het debiet te meten. Bij het meten van debieten is de locatiekeuze van groot belang. De toe te passen methode en benodigde apparatuur wordt in grote mate bepaald door de locatie en de af- en aanvoeromstandigheden die voor kunnen komen. Daarnaast is de gewenste nauwkeurigheid en het beschikbare budget van belang voor het bepalen van de toe te passen methode. In overleg met U wordt gezocht naar de beste oplossing om tot gebiedsinformatie te komen binnen een beschikbaar budget.

Verkoop van debietmeetapparatuur
Ten Kate-Kool is vertegenwoordiger voor Flow-Tronics S.A. in Nederland. In samenwerking met Flow-Tronics leveren wij verschillende meetsystemen die wij bij U tijdelijk of permanent kunnen installeren. Deze kunnen zowel stand-alone met een datalogger als op een telemetriesysteem worden aangesloten. Er kunnen verschillende systemen voor open waterlopen, gedeeltelijk gevulde of altijd volle buizen worden geleverd. Bij de aanschaf van meetapparatuur zijn nauwkeurigheid, bedrijfszekerheid en onderhoud belangrijke aandachtspunten. Ten Kate-Kool, Partner in watermanagement is adviseur voor het meten van watersnelheden en debieten levert in overleg met U de voor de locatie en situatie het meest geschikte debietmeetsysteem met alle daarvoor benodigde componenten.

Verhuur van debietmeetapparatuur
Ten Kate-Kool heeft verschillende meetinstrumenten voor verschillende meetmethoden in eigendom die voor verhuur beschikbaar zijn. De apparatuur kan gehuurd worden met of zonder installatie service en dataverwerkingsservice, afhankelijk van uw wensen. De apparaten kunnen zowel stand-alone met een datalogger als op een telemetriesysteem worden aangesloten. Er zijn verschillende systemen voor open waterlopen, gedeeltelijk gevulde of altijd volle buizen beschikbaar.

Hydrologische dataverwerking
Ten Kate-Kool, Partner in watermanagement kan de volledige verwerking doen van Uw hydrologische data. Nadat er gemeten is kunnen de cijfers worden verwerkt naar gewenste informatie. Verwerking kan handmatig tot geheel geautomatiseerd plaatsvinden.

IJken van kunstwerken
Indien voor de waterbeheersing reeds kunstwerken, zoals inlaten, gemalen en stuwen, aanwezig zijn om het peil te reguleren is het soms mogelijk een eenduidige relatie vast te stellen om het debiet af te leiden. Op basis van meervoudige debietmetingen met apparatuur wordt de relatie tussen de afvoer en een klep- of schuifstand van inlaten en stuwen en waterhoogten vastgesteld op basis waarvan het debiet berekend kan worden. Zie ook de publicatie in H2O, no 16, 2007. Bij pompen kan op basis van frequentie en stijghoogte het debiet worden geijkt of gecontroleerd opdat op basis van draaiuren, frequentie en opvoerhoogte de afgevoerde hoeveelheid water kan worden berekend.